AUK/5/NMS/2021/0143

Nieruchomość w Bytomiu przy ul. Piłkarskiej o łącznej powierzchni 2,6747 ha zapisana w księdze wieczystej KA1Y/00000514/9, obejmująca działki nr: 2810/89 i 2817/89
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 08.03.2021 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 10.03.2021 11:00:00
Czas zakończenia aukcji 10.03.2021 11:15:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Stanisław Walkowicz 32 432-1311 swalkowicz@srk.com.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Ilość JM Kryteria
1 Nieruchomość w Bytomiu przy ul. Piłkarskiej o łącznej powierzchni 2,6747 ha zapisana w księdze wieczystej KA1Y/00000514/9, obejmująca działki nr: 2810/89 i 2817/89 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [5000,00 zł / -] 600 000,00

Dokumenty wymagane

Dla podmiotów gospodarczych - aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów/Dla osób fizycznych – oświadczenie, że oferent jest osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej
Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń: • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu, • postanowienia Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A./Regulaminu postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., • treść ogłoszenia
Dowód wniesienia wadium
Uwaga: warunkiem koniecznym kompletności oferty są przesłane dokumenty oraz oferta cenowa.