AUK/5/NMS/2021/0300

Nieruchomości w Katowicach przy ul. Oswobodzenia i Szopienickiej obejmują działki gruntu o numerach: 449/147, 454/148, 890/160, 2304/147, 2308/146, 2622/148, 2718/160, 2747/149, 2775/157, 2776/151, 2777/151, 2713/160 i 2716/160 o łącznej powierzchni 8,3744 ha - szyb Ligoń
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 17.05.2021 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 19.05.2021 10:00:00
Czas zakończenia aukcji 19.05.2021 10:15:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Stanisław Walkowicz 32 432-1311 swalkowicz@srk.com.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Ilość JM Kryteria
1 Nieruchomości w Katowicach przy ul. Oswobodzenia i Szopienickiej obejmują działki gruntu o numerach: 449/147, 454/148, 890/160, 2304/147, 2308/146, 2622/148, 2718/160, 2747/149, 2775/157, 2776/151, 2777/151, 2713/160 i 2716/160 o łącznej powierzchni 8,3744 ha - szyb Ligoń 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100000,00 zł / -] 12 550 000,00

Dokumenty wymagane

Dla podmiotów gospodarczych - aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów/Dla osób fizycznych – oświadczenie, że oferent jest osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej
Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń: • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu, • postanowienia Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A./Regulaminu postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., • treść ogłoszenia
Dowód wniesienia wadium
Uwaga: warunkiem koniecznym kompletności oferty są przesłane dokumenty oraz oferta cenowa.